Anvendelse Plantning Pleje Hækkens beboere

Hækkens beboere

En ligusterhæk er som et hotel med et mylder af forskellige beboere. Fuglereder af forskellig slags kender vi og pindsvin bruger ofte hækken som overvintringssted. En lang række nyttedyr som, løbebiller, rovbiller, snyltehvepse og galmyg, kan skjule sig i ligusterhækken og senere bevæge sig ud i haven, for at gå på jagt efter skadedyr.

Det er helt naturligt, ligesom hos havens andre planter, at der også indfinder sig dyr og organismer som decideret lever af hækken. Larver der gnaver af bladene, bladlus der suger på skud og blade og forskellige mikrosvampe, der lever på og af ligusterhækken - også på rødderne.

Denne naturlige balance er hårdfin, men du kan påvirke den ved at give hækken de bedste livsbetingelser.

antracnose
De aromatisk duftende ligusterblomster tiltrækker humle- og honningbier.

Lav

Lav - en alge og en svamp.

antracnose
Ligusterhækken er her kraftig bevokset med lav og kunne nok bruge en foryngelseskur i form af kraftig beskæring, for at sætte gang i væksten.


Især i den mørke vintertid, lægger vi mærke til at grene på træer og buske er dækket af en grålig, grønlig eller orange belægning. Det er mos! siger nogen, men i langt de fleste tilfælde er der tale om lav. Der findes mere end 100 forskellige arter af lav i Danmark.

Lav er en ekstremt langsomvoksende organisme. Derfor er det også helt nødvendigt at kunne tåle ændringer i de klimatiske forhold. Lav optager bl.a. vand fra luften. I perioder med tør luft skrumper planterne ind til næsten ingen ting. Vi lægger ikke så meget mærke til dem. Om efteråret og i vinterperioden stiger luftfugtigheden og de bliver igen synlige på grene og kviste.

Lav er ikke skadelig for hækken men det indikerer at hækken vokser langsomt og trives dårligt. En foryngelses kur med kraftig tilbageskæring vil gøre underværker.

Svampesygdomme og skadedyr

Selvom vi giver vores ligusterplanter den bedste jord og gode vækstforhold, kan der undertiden dukke uønksede gæster op. Svampesygdomme og skadedyr, kan som hos de fleste af vore andre haveplanter finde bolig i hækken. Nogle år er klimaet fugtigt og befordrende for visse svampesygdomme. Andre år ses de ikke nævneværdigt. Sådan er det også med skadedyrene. En lang række nyttedyr hjælper med at holde disse på acceptabelt niveau.


Svampesygdom

Ligustergrendød - Antracnose Colletotrichum gloespoerioides

antracnose
Skud angrebet af Colletotrichum gloespoerioides


antracnose
Stængler angrebet af Colletotrichum gloespoerioides
Photo:http://www.ndrs.org.uk/article.php?file=2002-6.asp


Infektionen kan ske under en meget lang periode, helt fra foråret til hen på efteråret. Svampesporerne dannes i tidligere angrebne sår og spredes især i forbindelse med "vandsplask". Spiringen i forbindelse med nyt plantevæv kræver høj luftfugtighed.

Når svampen først er inde i stænglen, ødelægger den ledningsvævet og skudene blive slappe og visner.
  • Beskæring: Angrebne grene fjernes ved at klippe i det sunde væv under angrebet.
  • Dyrkningsforhold: Er hækken placeret under skyggefulde træer beskæres disse, så der kommer lys og luft til hækken
  • Hold hækken i god kondition: Lidt blandingsgødning om foråret gør gavn.
  • Klip hækken når det er tørvejr, så åbne sår kan heles, før de inficeres med svampesporer

Svampesygdom

Ligusterbladpletsyge Cercospora ligustrinaantracnose
Blade angrebet af ligusterbladpletsyge Cercospora ligustrina


Ligusterbladpletsyge er forårsaget af svampen Cercospora ligustrina der især angriber i fugtigt vejr. Svampesporer udvikles i den yderste mørke rand i pletten og spredes med vinden eller i forbindelse med "vandplask".

Svampen er særdeles almindelig og kan angribe de fleste sorter af Ligustrum, men ikke andre planteslægter.

Efterhånden som bladpletterne udvikles reagerer bladet ved dannelse af løsningsvæv og bladene falder af. Det er sjældent at der opstår så kraftige angreb at planterne skades deraf. Overvintringen sker i forbindelse med nedfaldne blade.

Modforholdsregler

Kraftig beskæring af hækken, enten på siderne eller den mere drastiske metode, at klippe den helt ned til 15 -20 cm over jorden, kan være særdeles gavnlig. Sidstnævnte metode medfører dog et par år med nærkontakt til naboen (husk i øvrigt at tale med ham først!) Denne foryngelseskur skaber lys og luft til hækken, nedsætter luftfugtigheden og dermed svampenes udviklingsmuligheder.

Gamle ligusterhække får nyt liv, også selv om de tilsyneladende ikke er angrebet af plantesygdomme. Liguster hører til den plantegruppe der normalt tåler kraftig tilbageskæring. Beskæringen foretages bedst i marts-april måned, mens hækken er i hvile. Giv evt. efterfølgende lidt blandingsgødning.


Svampesygdom

Svamp i rødderneLigesom hos de fleste af vore andre haveplanter kan der hos liguster opstå dårlige eller døde rødder, med det resultat at planterne mistrives. Det er nærliggende at fokusere på skadelige svampe i jorden, men erfaringerne viser at fænomenet i næsten alle tilfælde, kan føres tilbage til dårlige vækstforhold. Især iltindholdet i jorden er vigtig. Plantning i hård jord eller i områder med dårligt dræn, kan i forbindelse med større nedbørsmængder give for lavt et iltindhold i jorden.


Modforholdsregler

Især hos hække der har vokset i mange år kan der opstå rodproblemer. En Kraftig beskæring af hækken ved at klippe den helt ned til 15 -20 cm over jorden gør underværker. Denne foryngelseskur bør udføres inden planterne går helt i stå. Vælger du istedet at genplante kan det anbefales at tilføre nyt jord til de steder, hvor der før har været problemer. I denne sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt at løsne jorden godt i bunden af plantehullet for at sikre en god afdræning af vand


Skadedyr

Ligusterbladlus Myzus ligustri

antracnose
Bladene ruller sammen på langs når de angribes af ligusterbladlus Myzus ligustri


antracnose
Her ses de gullige bladlus når bladene rulles op og åbnes Myzus ligustri


Ligusterbladlus
Her ses et meget kraftigt angreb der resulterede i bladfald Myzus ligustri


Ligusterbladlus
Heldigvis findes der snyltehvepse som kan parasitere ligusterbladlusen (de mørke lus)  Myzus ligustri


Ligusterbladlus
Denne hæk (2022) er helt afløvet i slutningen af juni. Kradser man i grenene er de grønne og vil sætte nye blade Myzus ligustri


Som så mange andre af havens planter angribes også liguster af bladlus. Bladene reagerer omgående ved at rulle sig sammen på langs og visner senere hen. Selv om bladlusene har forladt bladene kan nye blade blive ved med at rulle sig sammen et stykke tid.

Kraftige angreb kan medfører at hækken taber bladene helt og går i stå i væksten. Heldigvis vil hækken komme med nye blade igen.
Spuling med kraftig vandstråle kan fjerne en del bladlus fra bladene.
En række forskellige nyttedyr som snyltehvepse, galmyglarver mariehøns og svirrefluelarver angriber bladlusene og sætter som regel en stopper for den videre udvikling.


Skadedyr

Ligustersværmer Sphinx ligustri

antracnose
Den stribede lysegrønne ligusterlarve med den sorte krog på bagkroppen er ikke til at tage fejl af Sphinx ligustri


antracnose
Denne kæmpe aftensværmer, kan nå et vingefang på 90 til 120 mm og er derfor en af vore allerstørste sommerfugle.Sphinx ligustri


antracnose
Den fylder godt på hånden Sphinx ligustri


Ligustersværmeren hører til familien af aftensværmere (Sphingidae) selv om den dog ses flyvende langt ud på natten. Den træffes sjældent, idet den er ekspert i at skjule sig i dagtimerne.


Også larven er lidt af et tilløbsstykke....... På billedet ses at den er udstyret med et "horn" på næstsidste bagkrobsled, hvilket er kendetegnende for medlemmerne af denne gruppe.

De voksne sværmer i juni-juli måned, hvor de om natten opsøger blomster, f.eks. kaprifolie for at suge nektar.
Larverne fremkommer i sensommeren, hvor de findes spredt på flere plantearter, især arter af Ligustrum, men også Spiraea, syren ask, snebær m. fl., er værter.
Da larverne optræder spredt, er skaden af disse yderst begrænset. Istedet for at forsøge en bekæmpelse, bør børnene straks hidkaldes, for at betragte dette underfundige dyr.

Sangen om Larven Buster er populær hos børnene. Den findes på Bifrost LP'en "Dillen" fra 1980. Sony Music A/S har meddelt, at de genudgiver i løbet af denne sommer.

1. Vers lyder således:

Der vokser en hæk rundt om bedstemors have
hun si'r den hedder liguster.
Her lever en larve med lysegrøn mave
som kravler og som hedder Buster
Omkvæd..
Fortæl os lidt mer', fortæl os lidt mer' fortæl os lidt mer' om Buster.

antracnoseOpdateret d. 27.6.2022